Порядок подання наукової статті

Для опублікування статті у Випуску № 2 (41), 2024 журналу «Публічне управління та митне адміністрування» (Категорія «Б») необхідно заповнити довідку про автора за посиланням та надіслати електронною поштою на адресу This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. не пізніше 31 травня 2024 року наступний пакет документів:

– наукова стаття (Прізвище.doc) – див. зразок статті;

– копія квитанції про оплату вартості публікації (оплата здійснюється виключно після прийняття редакцією наукової статті до публікації).

Лист електронною поштою повинен мати назву «Стаття у журнал «Публічне управління та митне адміністрування, № 2 (41), 2024» (вказати номер випуску, у який подається стаття).

Авторам обов’язково буде надіслано повідомлення на електронну пошту про отримання та розгляд редколегією наукової статті.

Увага! Якщо Ви не отримали лист-підтвердження більше, ніж за 5 робочих днів, зверніться до редакції за контактами.

Автори отримують лист про результати рецензування – див. процес рецензування (відхилено, прийнято з доопрацюваннями, прийнято) та, у випадку, успішного проходження отримують реквізити для сплати публікаційного внеску.

Матеріали, оформлені з відхиленням від зазначених нижче вимог щодо порядку подання та оформлення наукової статті, редколегія не розглядає.

 

Вимоги до оформлення наукової статті

Обсяг – 12-20 сторінок тексту, формат паперу – А4,  поля з усіх сторін – 20 мм, міжрядковий інтервал – 1,5, кегль шрифту – 14, гарнітура – Times New Roman, абзац – 1 см (лише для основного тексту статті).

Структура наукової статті:

1 – УДК (вирівнювання по лівому краю). Визначити код – див. http://www.udcsummary.info/php/index.php?lang=uk;

2 – ініціали та прізвище автора (шрифт – напівжирний, вирівнювання по центру), науковий ступінь і вчене звання, посада та місце роботи (повна назва структурного підрозділу) (шрифт – прямий, вирівнювання по центру);

Кожен наступний співавтор з нового рядка.

3 – назва наукової статті (вирівнювання по центру, шрифт – напівжирний, великі літери);

4 – анотація та ключові слова українською (середній обсяг анотації – не менше 1800 друкованих знаків);

5 – ініціали, прізвище автора, назву статті та анотацію англійською мовою (2000–2500 друкованих знаків);

6 – текст наукової статті:

Вступна частина (постановка проблеми; аналіз останніх досліджень і публікацій; мета статті тощо).
Виклад основного матеріалу.
Висновки з дослідження і перспективи подальших розвідок у цьому напрямі.

7 – Список використаних джерел у порядку згадування або у алфавітному порядку (оформлюється за міждержавним стандартом ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні вимоги та правила складання»).

Посилання на літературні джерела в тексті наукової статті слід надавати в квадратних дужках [1, с. 56; 7, с. 45–51].

8 – References. При транслітерації дотримуватись вимог постанови Кабінету Міністрів України «Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею» від 27 січня 2010 р. № 55.

 

Заборона використання наукових праць країни-окупанта

Забороняється цитування в тексті та внесення до бібліографічних списків тих джерел, які опубліковані російською мовою в будь-якій країні, а також джерел іншими мовами, якщо вони опубліковані на території росії та білорусі.

 

Академічна доброчесність

Редакція видання здійснює внутрішнє анонімне рецензування статей та перевірку на наявність плагіату. Статті у виданні перевіряються на наявність плагіату за допомогою програмного забезпечення StrikePlagiarism.com від польської компанії Plagiat.pl.


Редакція здійснює отримання та реєстрацію DOI для статей.

 

Вартість публікації

Відшкодування витрат за опублікування наукової статті у журналі складає:

– для українців 1000 UAH за статтю обсягом 12 сторінок. Якщо стаття більше зазначеного обсягу, то додатково необхідно сплачувати 50 грн за кожну сторінку;

– для іноземців 50 USD за статтю обсягом до 12 сторінок. Якщо стаття більше зазначеного обсягу, то додатково необхідно сплачувати 2 USD за кожну сторінку.

Іноземним авторам про умови перерахунку коштів буде повідомлено додатково при зверненні до редакції.

Редакція буде приймати безкоштовно наукові статті докторів наук з інших країн. 

Електронна версія журналу буде розміщена на сайті до 30 липня 2024 р.

За бажанням автор статті може замовити собі друкований примірник журналу. Вартість друкованого примірника – 800 гривень, які необхідно сплатити додатково до публікаційного внеску.

Друкований примірник журналу буде відправлений авторам статей, які його замовлять, до 30 серпня 2024 р.